Make your own free website on Tripod.com
Tenchi

Characters

Tenchi Ryoko Ayeka
Sasami Mihoshi Ryo-oh-ki
Tsunami Yoshi Nobuyuki
Wachu Achika